Річний звіт про діяльність Маниковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Робота школи в 2016/2017 навчальному році була спрямована на виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , Закону України «Про засади державної мовної політики», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, затвердженої Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002; Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392; Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, Указу Президента України від 04.07.05 №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, відділу освіти Деражнянської районної державної адміністрації

Для рішення стратегічного завдання школи: впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій, які б розширювали можливості розвитку особистості учнів, головним напрямком в роботі стало здійснення гуманізації навчання і переведення учня із об’єкта навчання в суб’єкт навчання.

Педагогічний колектив закладу у 2016/2017 навчальному році спрямував свої зусилля на:

підвищення результативності навчально-виховного процесу; підвищення професійної майстерності та розвиток творчості членів колективу; вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій; збереження контингенту учнів у класах; задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді; здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання; підвищення якості освітньої підготовки учнів школи відповідно до державних стандартів в умовах 12-бальної системи оцінювання знань; зміцнення матеріальної бази школи для викладання предметів варіативної складової робочого навчального плану; подальша комп’ютеризація школи, широке впровадження інформаційних комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес; психологічна підтримка, соціальна адаптація та зміцнення здоров’я педагогічного та учнівського колективу; активізація роботи з питань виховання громадської свідомості учнів, формування патріотизму, громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України, національної ідеї; надання всебічної соціально-психологічної підтримки учням пільгового контингенту, обдарованим дітям, учням з сімей, які опинилися в скрутних життєвих умовах; активізація роботи учнівського самоврядування для допомоги педагогічному колективу у формуванні всебічно розвиненої особистості.

Для цього в школі було створено такі умови: складено робочий навчальний план, який має базовий та профільний компоненти. До базового компоненту увійшли навчальні дисципліни, які дозволяють закласти фундамент знань з основних дисциплін, забезпечити рівень, який відповідає стандарту освіти; всі методичні об’єднання вчителів мали чіткі плани роботи; різноманітність форм, оперативність внутрішкільного контролю – одна з умов ефективності роботи школи; робота з покращення матеріально-технічної бази школи; робота з організації навчально-виховного процесу по рішенню стратегічного завдання школи мала науково-методичний характер, була побудована на діагностичній основі.

Діагностика особливостей учнівського та учительського колективів продовжувалась за 4 напрямками: динаміка рівня професійної компетентності педагогів; динаміка пізнавальної активності учнів в умовах введення нових форм роботи на уроці, в умовах освоєння нового змісту освіти; динаміка технологічного клімату в педагогічному колективі у зв’язку з освоєнням нового педагогічного досвіду; діагностика психологічного клімату в класних колективах учнів.

За даними проведених досліджень, стабільно зросли показники професійної діяльності вчителів за позиціями: володіння змістом нових підходів у вивченні предметів, знання методик і методів роботи.

Основні проблеми, які виявилися під час діагностування творчого потенціалу педагогів школи, психологічного клімату шкільного колективу:

- 2 5 % тільки на теоретичному рівні знайомі з новими технологіями, не застосовують в своїй практиці ці знання;

- 1 % педагогів не прагне до обміну досвідом з освоєння педагогічних інновацій;

- учні з низьким рівнем навчальних досягнень не мотивовані на навчання; під час проведення діагностики висловили небажання вчитися.

Відповідно до річного плану роботи школи у 2016 / 2017 навчальному році школа працювала над методичною темою: «Створення умов для розвитку особистості, формування навичок самостійного наукового пізнання, інтересу до навчання шляхом впровадження інноваційних технологій, надання учням оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей і нахилів в ім’я збагачення творчого, культурного та інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження і утвердження нації».

Основними напрямками методичної роботи були: підвищення мотивації педагогів школи для участі в освоєнні передового педагогічного досвіду, підвищення навчальної мотивації учнів з початковим рівнем знань.

На рішення цих завдань було націлено роботу методичної служби школи з удосконалення професійного рівня педагогів через:

І. Шкільну систему підвищення кваліфікації:

1. Методичні засідання з питань освоєння нових педагогічних технологій.

2. Індивідуальні методичні консультації з молодими та малодосвідченими педагогами.

3. Педагогічні ради.

4. Самоосвіту.

ІІ. Районну та обласну систему підвищення кваліфікації вчителів:

1. Районні семінари.

В 2016/2017 навчальному році в школі працював 22 учитель. В основному, колектив стабільний. Проте на протязі року виникали проблеми з плинністю кадрів з предметів: математика, хімія, біологія.

Із 22 педагогів

- спеціалістів вищої категорії – 7 (26%)

- спеціалістів І категорії - 7 (26%)

- спеціалістів ІІ категорії - 2 (14%)

- спеціалістів - 6 (34%)

- мають звання «старший учитель» - 5 (22%)

Завдяки умовам, створеним в школі для професійного росту учителів, в 2016/2017 навчальному році пройшло чергову атестацію 3 учителів.

Під час проведення атестації, здійснення експертного оцінювання якості роботи з різних питань адміністративного контролю адміністрація дотримувалась норм управлінської етики, застосовувала діагностичні методики, враховувала самооцінки вчителів, оцінки батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки.

В 2016/2017 навчальному році курсову перепідготовку при Хмельницькому ІППП пройшли вчителів: Вислянська В.П. - учитель історії, Якімова І.В. вчитель зарубіжної літератури Вовчук В.П.– вчитель математики.

Всі вчителі приділяли велику увагу самоосвіті. Адміністрація школи працювала над створенням найбільш сприятливих умов для самоосвітньої діяльності вчителів: необмежений доступ до Internet, придбання методичної літератури, фахових видань. Інформація про здійснення самоосвіти заслуховувалася на засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднаннях вчителів.

З метою формування високої педагогічної культури та завдяки систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування та адміністративного керівництва морально-психологічний клімат у шкільному колективі був сприятливим.

Протягом навчального року узагальнено педагогічний досвід вчителя фізичної культури Очеретного В.М. Протягом року проводилися з учителями співбесіди по виявленню змісту, форм і методів надання методичної допомоги. Постійно діяли семінари-практикуми з основних проблем школи, вчителі ознайомилися з основними питаннями особистісно орієнтованої педагогіки, вивчали матеріали інноваційних технологій, працювала «Школа молодого учителя». Молоді та малодосвідчені вчителі Адамова М.А., Бись Б.М. отримують постійну підтримку від своїх колег та наставників.

Виконання педагогічних заходів річного плану роботи забезпечувалося виконавцями без особливих затримок. Наприклад, проведено тематичних засідань педради – 4, тематичних засідань нарад при директорові – 6, нарад при заступникові з НР - 4, нарад при заступникові з ВР - 5.

Велике значення вчителі надають використанню інноваційних технологій у навчанні учнів. Найпопулярнішими серед учителів стали інтерактивні технології та використання комп’ютерних програм, учнівських проектів, презентацій на уроках.

Учні школи приймали активну участь у районних заходах.

У районному етапі учнівських олімпіад брали участь 53 учнів з усіх базових навчальних предметів. З них переможцями стали: Гавель Катерина - учениця 9 класу, яка посіла 2 місце у олімпіаді з фізики, історії Буй Олена учениця - 8 класу посіла 3 місце у конкурсі

ім. Яцика, Когут Максим - учень 7 класу – 3 місце у олімпіаді з матеиатики.

З метою розвитку та вдосконалення науково – дослідницької роботи, учні школи беруть активну участь у роботі МАН. Тут слід відмітити вчителів історії Вислянського М.Г. та учителя фізики Савич О.Г. На жаль, у цьому навчальному році жодної роботи з МАН не було написано.

Учителі: Вислянський М.Г., Вислянська В.П., працювали над розробкою планів – конспектів уроків з історії та географії ( 8 клас ), вчитель фізики Савич О.Г. працювала над розробкою планів – конспектів уроків з інформатики ( 8 клас), Олексишин О.О. - планів – конспектів уроків з алгебри ( 8 клас).

Робота учителя початкових класів Бись Г.І. посіла 2 призове місце, робота класних керівників посіла 2 призове місце, робота учителя інформатики Савич О.Г. посіла 3 призове місце, в обласному етапі педагогічної виставки «Хмельниччина на шляхах реформування 2015 року. Вчитель історії Вислянська В.П. прийняла участь у конкурсі мультимедійних презентацій «1939 – 1945. НІКОЛИ ЗНОВУ», за що одержала сертифікат. Вчитель фізики Савич О.Г. прийняла участь у І Всеукрїнському Інтенет конкурсі Учитель року 2016, за що одержала диплом.

Протягом року в школі працювало 2 гуртки: «Фотогурток» (керівник Савич О.Г.) та «Художня вишивка» (керівник Мельник Н.Д.)

На початку 2016/2017 навчального року в школі навчалося 132 (+1 індивідуальна форма навчання). Укомплектовано 11 класів із середньою наповнюваністю 14 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

За навчальний рік до закладу прибуло 2 учнів, із закладу вибуло 3 учнів ( станом на 02 червня 2016 р. в навчальному закладі навчається 137 учнів). Аналізуючи перехід учнів до інших шкіл, необхідно відзначити, що основною проблемою є зміна місця проживання родин.

На високому рівні навчається 12 учнів, або 13,1%, на достатньому рівні навчається 48 учнів або 31,6%, на середньому рівні навчається 60 учнів або 43,1%, на початковому рівні навчається 17 учнів, або 12,4 %.

Отримають: свідоцтв звичайного зразка – 18 учнів, атестатів звичайного зразка – 9 учнів .

В організації навчально-виховного процесу пріоритетними напрямками діяльності є: демократизація, гуманізація, диферен­ціація, інтеграція навчання.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчаль­ні плани затверджені та відповідають чинному законодавству України.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до навчального плану на 2016 /2017 навчальний рік та плану роботи школи. У вивченні доцільності використання й діагностики стану реалізації варіативної складової навчального плану брали участь учні та їхні батьки.

Реалізація інваріантної й варіативної складової навчального плану здійснювалася за державними програмами, відповідно до яких вчителі складали календарно-тематичні плани.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося за «Критеріями оцінювання», розробленими Міністерством освіти і науки України, та методичними рекомендаціями.

Аналізуючи методичний супровід навчально-виховного процесу, слід звернути увагу на те, що школа на 100% забезпечена державними програмами з усіх предметів, але кількість підручників не задовольняє потребу. Предметні газети і журнали вчителі передплачують за свій рахунок.

В школі є значна кількість дітей, які мають 1-2 оцінки середнього рівня серед достатнього, що свідчить про наявність потенціалу в підвищенні загального рівня навчальних досягнень. Ці факти свідчать про низький рівень координаційної ро­боти класних керівників та несвоєчасну корекційну роботу з цього питання ряду вчителів, недостатню взаємодію вчителів, класних керівників і батьків, недостатнє знання вчителями психологічних особливостей дитини, відсутність системи індивідуальної роботи; невикористання можливостей 12-бальної системи оцінювання.

Аналіз роботи вчителів з тематичного оцінювання учнів свідчить, що більшість з них дотримується норм оцінювання навчальних досягнень учнів, методичних рекомендацій щодо цього питання. Але є вчителі, які не роблять своєчасно записи результатів тема­тичного оцінювання, не проводять корекційну роботу, порушують записи в журналах щодо оцінювання віршів, аудіювання, діало­гів, тематичних контрольних робіт, практичних та лабораторних робіт. Ці вчителі приймають до уваги рекомендації, консультації, за­уваження та допомогу адміністрації школи, керівників методичних об’єднань та виправляють недоліки.

Необхідно звернути увагу педагогічного колективу на форми, методи, прийоми роботи з учнями 5-го класу, для яких даний період у навчальній діяльності зумовлений певними психологіч­ними та фізіологічними особливостями дитини, її переходом до середньої ланки навчання.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 1-4-х класів, який здійснює адміністрація школи, показав, що з метою підвищення рівня якості навченості учнів початкових класів необхідно доцільно планувати методичну роботу щодо попередження помилок, вести індивідуальний контроль за рівнем знань учнів, формувати в учнів усвідомлення ефективності власної навчально-пізнавальної діяльності; для учнів 5-11-х класів необхідно звернути увагу на доцільність його ведення, надання вчителю можливості в плануванні матеріалу для повторення тих тем, які виявились складними для них, планування корекційної роботи.

Якість навчальних досягнень за останній рік знизилась на 7%.

Місія школи полягає в тому, щоб створити оптимальні умови для однакового доступу до якісної освіти всіх дітей, які проживають в мікрорайоні школи. Для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, організовано індивідуальне навчання вдома. В 2016/2017 навчальному році на виконання наказів відділу освіти індивідуальним навчанням охоплено ученицю 5 класу Ліхошу Світлану. При організації індивідуального навчання враховується стан здоров’я дитини, її фізичні та психічні можливості, побажання батьків, з ними погоджується розклад занять. В кінці кожного семестру адміністрація школи проводить співбесіди з дитиною та її батьками, враховує пропозиції для поліпшення організації індивідуальної форми навчання.

Слід зазначити, що всі вчителі школи володіють методикою викладання своїх предметів, в залежності від мети раціонально використовують час уроку. Навчальний матеріал викладається доступно, системно, дотримуються вимоги компетентнісно - орієнтовного підходу до навчання, приділяється увага творчій роботі учнів, доцільно використовуються різні форми роботи в тому числі інтерактивні. Використовуються інформаційно-комунікаційні технології.

Адміністрацією проаналізовано роботу вчителів щодо участі учнів в олімпіадах, конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт, МАН.

Також вивчено стан ведення документації вчителів (календарні та поурочні плани вчителів, матеріали самоосвітньої роботи, матеріали тематичних оцінювань, класні журнали).

При перевірці документації встановлено, що в цілому вчителі дотримуються рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, щодо організації та проведення контролю, заповнення сторінок журналу в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Виховна робота в школі у 2016/2017 році проводилася відповідно до нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують здійснення виховного процесу . У своїй роботі педагогічний колектив керується законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.11 № 1243, «Планом заходів щодо впровадження Концепції національно-патріотичного виховання молоді у навчальних закладах», затвердженого наказом Головного управління від 04.04.08 №162, Державною цільовою соціальною програмою підтримки сім’ї до 2016 року, Концепцією сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012 – 2021 рр., що була схвалена Вченою радою Інституту (протокол № 9 від 14 листопада 2012 року).

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

· національно-патріотичне виховання;

· військово-патріотичне виховання;

· екологічне виховання та формування здорового способу життя;

· морально-правове виховання;

· художньо-естетичне виховання;

· творчий розвиток особистості;

· родинно-сімейне виховання;

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

· створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

· турбота про здоров'я учнів, пропаганда здорового способу життя;

· естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

· продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

· виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та військово - патріотичної роботи.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі протягом року працювало 4 класоводи 1-4 класів, 7 класних керівників 5-11 класів, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, заступник директора з виховної роботи.

Національно-громадянське виховання реалізовувалося через проведення заходів

спрямованих на реалізацію завдань ціннісного ставлення до суспільства і держави, ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей.

Протягом року у школі було проведено: Всеукраїнський урок «Ми нація єдина»; Конкурс малюнку на асфальті “Діти миру – за мир!”; Акція «Молитва за Україну»; Тиждень української мови та літератури.

Згідно наказу по школі за № 23 –но від 31 січня 2017 року «Про проведення декади національно-патріотичного виховання в школі» з 19 по 31 січня в школі проведено декаду національно - патріотичного виховання, з метою належного вшанування Дня Соборності України, вивчення історії українського народу, патріотичного виховання учнівської молоді. Під час декади проведено зустріч з учасниками АТО, проведено акцію «Молитва за Україну».

На виконання постанови Кабінету Міністрів України №1697 від 15.09.1999 року «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства», вимог Указу Президента України «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді» від 25.10.2002 р. за №948/2002, з метою запобігання негативних процесів в духовній сфері особистості у школі проводиться робота щодо виховання у школярів почуття патріотизму, військового обов’язку перед Батьківщиною.

У річному плані роботи школи на 2016/2017 навчальний рік відведено окремий розділ «Військово-патріотичне виховання», в якому вказані основні заходи, які проводились у школі протягом року, також в розділі Ціннісне ставлення до суспільства та держави програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів ЗНЗ» відмічено загальношкільні тижні та декада військово-патріотичного виховання.

Протягом року проведено урочистості до 71 – річниці з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників, а саме, тиждень пам’яті.

Протягом тижня учні разом з класними керівниками та класоводами прийняли участь в акції «У них не було дитинства» і зібрали матеріал про дітей війни, які проживають на території села.

28 жовтня 2017 року організовано та проведено урок-зустріч з дітьми війни «Не загасити пам’яті вогонь», під час якого присутні поділились спогадами про свої дитячі роки в умовах війни.

Протягом з 24 листопада по 05 грудня 2014 року проведено декаду військово-патріотичного виховання, метою якої було виховання почуття патріотизму, національної свідомості, відданості в служінні Батьківщини, виховання духовної єдності поколінь.

Під час проведення декади учні 10-11 класу прийняли участь у військово-пошуковій грі «Козацькі забави», яка була приурочена річниці Збройних Сил України.

Протягом декади учні та вчителі школи стали учасниками акцій: «Вони живуть серед нас» - відвідування мешканців Мазниківського будинку-інтернату для престарілих; «Зігрій солдата»;

Протягом року учні школи ставали учасниками різних благодійних акцій, зокрема, Акція «Лист пораненому солдату» ( 01-10 вересня 2014 року); Акція «Різдвяний подарунок для солдата» ( грудень-січень ); Акція «Марш миру» (20 вересня); Акція «Голуб миру» (16-22 вересня); Надання допомоги ветеранам війни та праці, залучення до цієї роботи волонтерських учнівських груп.

Крім проведених свят та акцій учні провели екскурсії по місцях бойової слави району, прийняли участь у військово-патріотичному конкурсі «Джура», конкурсах малюнків, плакатів на тему «Мій біль Чорнобиль» до дня пам’яті учасників ліквідації Чорнобильської аварії.

Найбільш важливою подією патріотичного виховання учнів стала зустріч з козацькою старшиною Подільської козацької січі імені Богдана Хмельницького західного округу об’єднаної ради українського та зарубіжного козацтва генерал-полковником Побережним Петром Трохимовичем, суддею козацької честі генерал-лейтенантом юстиції (хорульщик) Сенчуком Володимирем Миколайовичем, генерал-лейтенантом, отаманом Деражнянського району Переймою Анатолієм Анатолійовичем.З метою розширення знань учнів про козаків, аби виховати любов до рідного краю, бажання бути гідними синами та доньками України, прагнення бути сильними, здоровими та розумними, 8 грудня, в школі, відбувся урочистий захід – посвята в козачата учнів 2 класу.

У рамках екологічного виховання протягом року відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. Вони самостійно висаджували квіти, пололи бур’яни.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя», у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні.

В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх.

Протягом року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби захисту дітей, медичною сестрою школи, яка постійно проводить бесіди по збереженню здоров’я дітей.

За місцем проживання учнів проводилась антиалкогольна та антинаркотична інформаційно-освітня робота: тематичні батьківські збори щодо питання негативних та шкідливих

звичок у дітей; відвідування сімей, де батьки зловживають спиртними напоями; відвідування сімей учнів за місцем мешкання з метою обстеження умов їх проживання, сімейного виховання;

З 17 листопада по 22 листопада у школі проводився тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності.

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через Всеукраїнського тижня права у грудні 2015 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей", батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин: «Права дитини» (1-4 класи), «Особливості відповідальності неповнолітніх» (5-6 класи), «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи), «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-11 класи).

У жовтні проведений тиждень правових знань. Протягом Тижня правових знань у школі згідно з планом заходів проведені: галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки», анкетування «Мої права та обов’язки».

Соціальним педагогом був проведений тиждень толерантності за темою: «Толерантність врятує світ» з 24 листопада по 01 грудня 2017 року.

Протягом року було проведено 4 засідання Ради профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, пропусків занять без поважних причин.

Радою профілактики школи практикувались такі засоби впливу: винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам, термін для виправлення своєї поведінки та інші.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів до роботи у класі та в школі.

Протягом навчального року на внутрішкільному обліку не було жодного учня.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводили психолог школи – Адамова М.А. та соціальний педагог Якімова І.В. Так, за минулий рік складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями - предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:“Психологічний аналіз девіацій поведінки у підлітків”, “Засоби подолання конфліктів”, “Моє оточення”.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-11 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу.

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів: свято Першого дзвоника; «Ці квіти – тобі, Україно»; день Учителя; осінній вернісаж; ярмарок «Осінні дари»; зустріч з козацькою старшиною «Ми – діти козацького роду», посвята в п’ятикласники; військово - патріотична гра Дня збройних сил України «Козацькі розваги»; день Святого Миколая; Новорічні вистави (1-4 класи), Новорічний вечір (5-11 класи); свято «Подільська писанка»; акція «Казковий герой біля школи»; Масляна; свято Букварика; свято Останнього дзвоника.

Важливою ділянкою виховної роботи є родинне виховання. Тому в школі здійснюється системна педагогічна просвіта батьків щодо формування комплексу певних особистісних якостей дитини, соціальний педагог та психолог школи відвідують та проводять заняття з родинами із різними типами сімейного неблагополуччя. З цією ж метою проведені загальношкільні та класні батьківські збори: «Батьки і діти. Роль батьків у вихованні дітей»; «Форми та методи виховання дітей»; та діагностування батьків: «Рівень виховного потенціалу сім’ї»; «Стиль виховання батьків»; «Взаємовідносини в сім’ї».

Протягом року було проведено наступні заходи: конкурс малюнків та фото «Моя сім”я», виготовлення вітальних листівок для батьків та привітання з Міжнародним днем батька; виготовлено вітальні плакати з Міжнародним днем сім’ї; конкурс вишиванок «Бабусина світлиця».

Важливим аргументом самоорганізації дитини є учнівське самоврядування, яке направляє до пошуку шляхів, оцінок, позицій життєвої активності. Виходячи саме з таких позицій, в школі створено демократичну модель учнівського самоврядування .

Згідно зі Статутом учнівське самоврядування школи, висловлюючи волю учнів, дбає про забезпечення прав і свобод людини, гідних умов життя, навчання, прагне зміцнення демократії, виховання відповідальності в учнів.

Головою учнівського самоврядування є президент школи, якому підпорядковуються 7 міністерств: міністерство освіти, міністерство внутрішніх справ, міністерство спорту, міністерство культури, міністерство по роботі з молодшими школярами, міністерство праці, міністерство інформації.

Міністерство освіти створило свою базу даних по класах, у яку заносили основні проблеми в навчанні учнів та виявили групи дітей, яким потрібна допомога. Ознайомлювали учнів школи (на лінійках та в інформації на інформаційному віснику) з переможцями олімпіад, конкурсів. Випускали шкільну газету «Гомін».

Міністерство спорту організовувало різні спортивні змагання та бесіди, які проходили під гаслом «Ми за здоровий спосіб життя».

Проводили рейди-перевірки дотримання учнями правил поведінки в школі, у позаурочний час. Міністерство Культури в цьому році допомагало в організації різноманітних свят. Міністерство інформації працювали над постійним інформуванням учнів про визначні події шкільного життя.

Міністерство праці протягом року проводило трудові акції.

Міністерство по роботі з молодшими школярами провели: екскурсію до сільської бібліотеки, Свято посвяти в «козачата», конкурс ілюстрацій до казки, проведення свята Святого Миколая, акція «Наші дошкільнята».

Однією з ланок шкільного самоврядування є гра – подорож «Козачата Поділля» в початковій школі. Метою дитячого об'єднання «Козачата Поділля» на 2016/ 2017 рік стало вивчення історії рідного краю, традицій і звичаїв козаків, виховання в учнів дбайливого ставлення до природи, бажання бути справжнім громадянином України. Діють об’єднання «Союз золотих сердець», «Спадкоємці Перемоги». Створені агітбригади для надання допомоги людям похилого віку – прибирання двору, присадибної ділянки та ін. Цими об’єднаннями проведено акції: «Добра справа добрим словом відгукнеться» - посильна допомога у збиранні врожаю одиноким людям, інвалідам; «День юного натураліст», «Лист пораненому солдату»; «Напиши листа товаришу» - листи дітям села Міньківці Донецької області; «Зігрій солдата»; «Різдвяний подарунок солдатам»; «Різдвяний подарунок однолітку» - подарунки дітям Міньківського НВК., «Є такий будинок» - відвідування одиноких в Мазниківському будинку – інтернаті для престарілих, тиждень милосердя; «Шановні наші вчителі» - відвідування вчителів – пенсіонерів; «Весела мітла» - прибирання території школи; вшанування жертв Голодоморів «Запали свічку пам’яті», «Колосок пам’яті»; до Дня інваліда «Вони живуть серед нас» - відвідування жителів села – інвалідів; «Подарунки святого Миколая» - відвідування дітей у дитячому садку «Сонечко»; «Вшанування учасників Чорнобильської трагедії»; «Привітання з Різдвом Христовим та Новим роком»; прибирання біля Монументу загиблим воїнам; участь в мітингу до Дня визволення України від німецько - фашистських загарбників, покладання квітів до Монументу загиблим воїнам.

Учнівське самоврядування працює в тісному зв’язку з педагогічним колективом школи. Проводяться спільні засідання, тренінги.

Виховання правової культури у дітей є одним з головних компонентів профілактичної роботи з неповнолітніми, адже вони повинні більше знати не лише про свої права, а й обов’язки та відповідальність, яка настає при порушенні певних загальноприйнятих норм співіснування у суспільстві.

Питання профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх розглядається на нарадах при директору та засіданнях методичних об’єднань класних керівників.

Вивчення стану роботи щодо профілактики правопорушень та бездоглядності показало наявність розроблених та затверджених заходів з даного питання.

Систематично проводиться профілактичний рейд „Урок”, мета якого виявлення дітей, які не навчаються в навчальних закладах, залучення їх до навчання, а також попередження негативних проявів серед учнiвської молодi. Школа взяла участь у Всеукраїнській операції “Урок” на початок 2016/2017 навчального року, і як результат дітей, що не приступили до навчання без поважних причин, не виявлено.

В навчальному закладі забезпечується виконання законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями, зокрема, дітьми, схильними до пропусків. Ведуться журнали обліку відвідування, де класні керівники після першого уроку виставляють кількість відсутніх та з’ясовують причини відсутності. В класних журналах щоденно ведеться облік відвідування, що дає можливість робити аналіз щоденного відвідування, оперативно встановлювати причини невідвідування, з’ясовувати причини відсутності учнів у школі. В кінці семестрів адміністрацією здійснено аналіз стану відвідування навчання учнями, результати якого узагальнено відповідними наказами.

В навчальному закладі сформовано соціальний паспорт школи, в якому накопичуються матеріали соціального характеру.

Класними керівниками, педагогом-організатором, психологом та соціальним педагогом ведеться облік та аналіз стану профілактичної роботи з дітьми "групи ризику". На кожну дитину "групи ризику" заведена облікова картка, в якій фіксується профілактична та виховна робота з дитиною.

Соціальним педагогом Якімовою І.В. та психологом школи здійснюється контроль за умовами проживання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. З батьками проводяться бесіди роз’яснювального характеру про недопущення неналежного виконання ними батьківських обов’язків по відношенню до своїх дітей. За наслідками відвідувань сімей складаються відповідні акти обстеження умов їх проживання. Так в цьому навчальному році в першому семестрі відвідано за місцем проживання 60 сімей, результатом цих рейдів є покращення відвідування школи учнями та посилення контролю за їх поведінкою з боку батьків.

Ефективним профілактичним засобом попередження бездоглядності і безпритульності дітей є організація змістовного вільного часу. До гурткової роботи залучені двоє дітей з сімей «групи ризику». Однак не завжди дітей саме цієї категорії можна залучити до гурткової роботи.

Важливу роль у формуванні правової свідомості та правової культури відіграє знайомство учнів із законами нашої країни. Це здійснюється як при вивченні основ наук так і в позаурочній виховній діяльності. Основи знань державного устрою, Конституції України, законодавчих актів учні одержують під час вивчення правознавства в 9 кл.

В школі діє Рада профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядається поведінка учнів «групи ризику», проводиться профілактична робота з дітьми та їх батьками. В школі розроблено положення про Раду профілактики. Головою ради профілактики є директор школи. До складу входять представники адміністрації навчального закладу, соціально-психологічної служби, батьківського активу.

Практичним психологом і соціальним педагогом був проведений тиждень психології з 02 по 06 лютого 2017 року.

В своїй діяльності психологічна служба співпрацювала з службою у справах дітей, з оперуповноваженим у справах дітей, місцевою медичною установою, батьківською громадою.

Протягом року відвідувались учні вдома, та проводились бесіди і консультації з батьками. Постійно здійснювався зв'язок з батьками, контроль за умовами проживання та ситуацією в родині. Як результат – зменшилась кількість пропусків без поважних причин, посилилась відповідальність батьків щодо виховання дітей, виникло більше довіри до соціального педагога.

Соціальним педагогом та практичним психологом постійно здійснюється соціальний патронаж неблагополучних сімей.

З матерями дітей з проблематичних сімей постійно проводяться індивідуальні бесіди та консультації з метою раціональної організації внутрішньо та поза сімейного спілкування, навчання раціонального розв’язання і подолання сімейних проблем та виховання дітей.

Результатом правильно організованої колективної творчої роботи є випускник, у якого сформований достатній для забезпечення його самостійності в різних сферах життєдіяльності рівень соціальної зрілості: це здорова(фізично, духовно, психологічно) людина, творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації ,в самовдосконаленні, з гуманістичним світоглядом і почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

Робота з попередження дитячого травматизму у 2016/2017 навчальному році носила плановий системний характер і проводилася за напрямками: безпека життєдіяльності учнів;

навчання дітей правилам пожежної безпеки; запобігання дорожньо-транспортному травматизму серед учнів школи; охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи.

На виконання поставленої мети було виконано низку заходів, а саме: систематизовано нормативні документи з питань охорони життя і здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму; доведено до відома педагогічних працівників вимоги нормативних документів: Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; статей 3, 17, 24, 51, 53 “Про освіту”, статей 5, 22, 38 “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про дорожній рух”, “Про пожежну безпеку”, “Про питну воду”, “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; “Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”; Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”, наказів Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 №15“Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”; Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти”; Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”, Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 № 1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах»;

Протягом 2016/2017 навчального року було видано відповідні накази щодо організації роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

Питання запобігання дитячому травматизму протягом 2015/2016 навчального року розглядалось: на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові. В наявності Журнали вступного, первинного, повторного інструктажів з охорони праці, які ведуться відповідно до нормативних вимог. На початку 2016/2017 навчального року та протягом року вчителями - предметниками проведено первинний інструктаж із учнями в кабінетах, інформатики, майстерні, спортивній кімнаті, де навчальний процес пов’язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих, фізичних факторів. Запис щодо проведення первинного інструктажу зроблено в окремих журналах реєстрації інструктажів перед початком кожного практичного заняття, пов’язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів, на початку вивчення нової теми. Журнали зберігаються в кабінетах підвищеної небезпеки.

Цільовий інструктаж проводився з учнями закладу освіти під час організації та проведення позанавчальних масових заходів (олімпіад, екскурсій, спортивних змагань ). Реєстрація проведення цільових інструктажів здійснювалася в “Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності”.

Регулярно проводяться бесіди щодо запобігання всім видам дитячого травматизму, тематика яких заповнюється в класних журналах на відповідних сторінках. З учнями, які були відсутні, проводяться додаткові бесіди, про що свідчать записи в журналах. Бесіди щодо запобігання дитячому травматизму завжди проводяться напередодні канікул, святкових днів, про що наявні записи в класних журналах, щоденниках учнів.

Питання безпеки життєдіяльності розглядалося на загальношкільних батьківських зборах. На батьківських зборах класні керівники акцентували увагу батьків на питанні щодо запобігання нещасних випадків з дітьми, про особисту відповідальність батьків за збереження життя і здоров’я дітей під час канікул.

Протягом 2016/2017 навчального року в системі проводились різноманітні виховні заходи, спрямовані на профілактику дитячого травматизму, безпеку життєдіяльності учнів. Система профілактичної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму визначає комплекс виховних заходів , які проводять з учнями та їх батьками класні керівники, а саме: щотижня проводяться бесіди щодо запобігання дитячому травматизму відповідно до тематичного планування та з відповідними записами в журналах та щоденниках учнів; в щоденниках учнів розміщено “Пам’ятки безпечної поведінки”, “Тематика бесід з безпеки життєдіяльності”.

Протягом 2016/2017 навчального року навчально-виховний процес з питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму здійснювався наступним чином: в закладі освіти проводилась системна робота щодо організації чергування адміністрації, вчителів, учнів по закладу освіти, погоджено графік чергування адміністрації та вчителів по закладу освіти на І та ІІ семестри 2016/2017 навчального року з профспілковим комітетом; щопонеділка проводилась лінійка щодо передачі чергування черговим класом, на якій підводяться підсумки чергування за тиждень, проводиться інструктування чергових наступного чергового по школі класу;

Протягом 2016/2017 навчального року в кабінеті інформатики, майстерні, спортивній кімнаті були забезпечені умови для ефективної роботи із питань охорони життя та безпеки життєдіяльності учнів, а саме: на початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт санітарно-технічного стану школи; посадові обов'язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності є в наявності.

У школі протягом навчального року було організовано роботу щодо поповнення матеріально-технічної бази з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. В кожній класній кімнаті створено куточки з безпеки життєдіяльності, в яких наявні наступні матеріали: правила безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки при користуванні електроприладами, газовими приладами тощо; набори плакатів “Обережно на дорозі”, дорожні знаки, пам’ятки для батьків з безпеки життєдіяльності “Дитячий травматизм та засоби його запобігання”. На другому поверсі розміщено куточок з цивільного захисту.

Було проведено традиційний день ЦЗ, в ході якого відпрацьовано практичні навички поведінки в екстремальних умовах.

Протягом навчального року систематично здійснювався контроль адміністрацією школи щодо дотримання нормативності ведення класних журналів з питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Слід зазначити,що у 2016/2017 навчальному році рівень травматизму серед учнів школи в побуті зменшився, знизився відсоток учнів, які отримали травми під час навчально-виховного процесу.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування, запобігання харчових отруєнь та виконання санітарно - гігієнічних правил і норм у 2016/2017 навчальному році харчування учнів школи було організовано наступним чином: на початку навчального року видано наказ по школі, де визначено контингент учнів, яких звільнено від оплати за харчування, особи, відповідальні за організацію харчування, затверджуються графіки харчування, призначаються чергові вчителі по їдальні під час обідів, розроблено та затверджено режим та графік чергування дітей школі; складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування та надано відповідні документи щодо підтвердження пільгового статусу учнів до групи харчування відділу освіти Деражняської РДА; забезпечено чітку організацію чергування педагогічних працівників у шкільній їдальні.

Безкоштовне одноразове гаряче харчування за рахунок державного бюджету організовано для 47: учнів 1-4 класів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (3учні), дітей з малозабезпечених сімей (27 учні) – це у І семестрі. Вартість харчування для учнів становить 5грн. 00 коп. З лютого 2016 року харчування учнів 1- 4 класів проводилося за рахунок коштів органів місцевого самоврядування, а саме Маниковецької сільської ради та Яськовецької сільської ради. За рахунок бюджету харчувалося 24 учні, за рахунок батьків на кінець ІІ семестру – 15 учнів. Вартість харчуваня становила 7гривень. Харчування учнів школи здійснюється в шкільній їдальні, яка розрахована на 50 посадочних місць.

Протягом 2016/2017 навчального року значно покращилося обслуговування дітей та естетичне оформлення шкільної їдальні: зроблено ремонт стелі та стін, зі смаком підібрані гардини. Все це теж вплинуло на покращення організації харчування та підвищення активності харчування учнів в шкільній їдальні.

У шкільній їдальні наявний інформаційний куточок, де розміщені правила гігієнічних навичок та культури поведінки дітей, графіки прийому їжі. Все це теж вплинуло на покращення організації харчування та підвищення активності серед учнів харчуватись в шкільній їдальні.

Харчоблок забезпечений всім необхідним технічним обладнанням, необхідною кількістю посуду, миючих та дезінфікуючих засобів. За рахунок спонсорської допомоги батьків та депутата районної ради закуплено ванночки для миття посуду.

Відповідно до плану роботи школи здійснюються перевірки стану харчування учнів адміністрацією школи, членами батьківського комітету. Питання організації харчування учнів розглядалися нараді при директору, на засіданні ради школи. Таким чином, у 2016/2017 навчальному році проводилась системна планова робота з організації харчування дітей. Серед недоліків слід зазначити брак коштів для придбання каструль. У наступному році направити зусилля колективу на залучення позабюджетних коштів для виправлення названих недоліків.

Медичне обслуговування школи здійснюється медичною сестро Іваньковою Н.В. В наявності є медичний кабінет, який потребує дообладнання. В медичному кабінеті є матеріально-технічне обладнання (ростомір, ваги медичні, таблиця для перевірки гостроти зору, апарат для виміру артеріального тиску). Комплектування медичного кабінету школи для надання невідкладної медичної допомоги учням протягом року проводилась за відділу освіти та спонсорської допомоги батьків. До початку навчального року було видано наказ «Про наслідки медичного обстеження учнів 1-11-х класів», з метою попередження своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженості інфекційних захворювань в колективі школи, всі учні (100%) пройшли медичний огляд.

За результатами поглибленого медичного огляду учнів здійснювався розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою, переведення дітей із спеціальної медичної групи до підготовчої та з підготовчої – до основної і навпаки, ця інформація оперативно доводилась до відома класних керівників та вчителів фізичної культури.

Учні, в яких виявлені патології, пройшли додаткове медичне обстеження в районній та обласній поліклініках.

Протягом навчального року, після кожних канікул, медичним працівником школи всі учні оглядались на наявність педикульозу і корости.

Постійно велась робота з довідками, в яких зазначена група для занять фізичною культурою, контролювались терміни дії довідки, проходження наступних медичних оглядів для продовження терміну дії довідок.

Медичним працівником школи систематично перевірялись уроки фізичної культури.

Профілактичні щеплення учнів здійснюються лише за письмовою згодою батьків.

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини. Педагогічні працівники приділяли увагу безкоштовному харчуванню дітей, забезпеченню дітей підручниками, створенню оптимальних умов для навчання.

Всі діти і підлітки шкільного віку, які проживають на території обслуговування школи, одержують загальну середню освіту.

Результатом роботи школи з дитячим садком села став той факт, що 7 дітей після дитячого садка стали учнями першого класу нашої школи. 100% першокласників території обслуговування зараховано до нашої школи.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечується документами плану­вання роботи: перспективний, річний, місячний плани роботи.

Адміністрацією школи зроблені певні кроки до наукової та оптимальної організації праці всього колективу.

Покращенню інформаційно-аналітичного забезпечення навчально-виховного процесу та управління школою сприяло використання комп’ютерної мережі, електронної пошти та ма­теріали Інтернету.

Адміністрація школи у своїй управлінській діяльності ви­користовує принцип доцільності та оперативності прийняття управлінських рішень, принципи адаптивного управління на­вчальним процесом. В основу роботи покладено колегіальне визначення реаліс­тичної мети на основі узгоджених цілей розвитку.

У полі зору дирекції школи питання дієздатної управлін­ської команди займає одне з пріоритетних місць. Це дає можливість розв’язувати організаційно- управлінські завдання відповідно до вимог часу.

Нагальне питання сьогодення — формувати такий корпус педагогічних працівників, які були б не тільки компетентними і професіонально підготовленими фахівцями, але й прибічниками впровадження інноваційних систем, оволодіння комп’ютерною технікою і новітніми інформаційними технологіями, готових до постійного фахового вдосконалення і підвищення культурно- інтелектуального рівня.

Основною метою роботи є укомплектування школи висо­кокваліфікованими кадрами та їх збереження.

Основними напрямками контрольно-аналітичної діяльності були:

адаптація учнів 1, 5-х класів до навчання; отримання інформації для педагогічного аналізу;

надання методичної, практичної допомоги учителям; створення оптимальних умов для навчання і розвитку дітей; удосконалення навчально-виховного процесу, реалізація шкільних методичної, виховної проблем.

Важливе місце в роботі адміністрації школи займає система контролю за викладанням предметів інваріативної складової. Планується здійснення освітнього моніторингу, забезпечення системності, об’єктивності, результативності контролю за станом викладання, рівнем на­вчальних досягнень учнів.

Перспективний план-графік контролю за станом викладан­ня навчальних предметів і рівнем навчальних досягнень учнів допомагає забезпечити дієвий контроль за цією ділянкою ро­боти школи, своєчасно робити аналіз досягнутих результатів, усувати виявлені недоліки, планувати контроль на новий на­вчальний рік.

Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться в поєд­нанні з аналізом роботи вчителя, тому що зміст і форми роботи на уроці є результатом спільної роботи вчителя й учня.

Протягом навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів інваріантної складової навчального плану: української мови та читання в початкових класах, систему роботи педагога – організатора школи. Вивчення стану викладання показало, що навчально-матеріальна база достатня для забезпечення виконання програмних вимог для викладання предметів. Навчальна програма виконується повністю. Згідно з річ­ним планом школи здійснювався контроль за виконанням рекомен­дацій, наданих під час контролю адміністрації школи.

Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики в 2016/2017 навчальному році не організовано відповідно до рішення педради школи протокол № 6 від 30.08. 2016 року.

Шкільна бібліотека Маниковецької загальноосвітньої школи I- III ступенів є обов’язковим структурним підрозділом загальноосвітнього навчального закладу. А тому всі стратегічні освітньо- виховні завдання, які належить вирішувати національній школі, трансформуються в завдання та діяльність шкільної бібліотеки. Роль шкільної бібліотеки в реалізації завдань освіти сьогодні, безумовно зростає, що дає можливість удосконалювати педагогічний процес. Нові навчальні програми, нові концепції освіти, варіативність навчальних курсів, інтелектуальний рівень читачів, висуває нові вимоги до якості інформаційного забезпечення освітнього процесу. Перед шкільною бібліотекою постає завдання оптимізації процесів, направлених на впорядкування програм розвитку культури учнів. Вся робота шкільної бібліотеки проводиться у відповідності з планом роботи школи, у плануванні своєї роботи шкільна бібліотека керувалась такими нормативно-правовими документами: Конституція України, Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу, Закон «Про мови України», Закон «Про загальну середню освіту», Положення про шкільну бібліотеку. Шкільну бібліотеку очолює бібліотекар Мельник Н.Д. стаж роботи якої становить 24 роки. Педагогічний колектив працює над темою «Створення умов для розвитку особистості, формування навичок самостійного наукового пізнання, інтересу до навчання шляхом впровадження інноваційних технологій, надання учням оптимальних можливостей для отримання різнобічної освіти та високої культури, реалізації творчих здібностей і нахилів в ім’я збагачення творчого, культурного та інтелектуального потенціалу як найвищої цінності нації, відродження і утвердження нації», поставивши для себе основне завдання у цьому напрямку: впроваджувати інноваційні технології у роботу шкільної бібліотеки, з метою якісного обслуговування читачів. Головні завдання, що стоять перед шкільною бібліотекою й у майбутньому також будуть актуальними, - це:надання інформаційно-методичної допомоги вчителям в організації навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук, надання інформаційно-методичної допомоги батькам в організації сімейного читання, виховання дітей.

Будівля школи і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створено умови для роботи і навчання, класні кімнати відповідають вимогам. Завідування кабінетом інформатики оплачується з бюджету.

У 2016/2017 навчальному році буде проведено ремонт класних кімнат. Головою батьківського комітету Піддубюк Т.С. закуплено та передано завгоспу школи будівельні матеріали.. Всі матеріали регулярно оприходуються, звіти здаються в матеріальний відділ районного відділу освіти . Батьки при бажанні можуть ознайомитись з фінансовою документацією. Що року рада школи та директор звітуються за витрачені кошти в вересні місяці на загальношкільних батьківських зборах. У 2016/2017 навчальному році такий звіт буде зроблено 01 вересня 2017 р.

В школі суворо дотримуються норм техніки безпеки, температурного режиму та санітарно-гігієнічних норм.

Розроблено та затверджено план оздоровлення та відпочинку учнів школи. В основному оздоровлення та відпочинок учнів школи у літній період буде зроблено за рахунок батьків.

Опитування батьківської спільноти та громадської думки у мікрорайоні школи, вступ дітей до 1-го класу – 16 учнів, говорить про те, що колектив школи користується авторитетом в мікрорайоні.

Протягом навчального року систематично здійснювався контроль адміністрацією школи, щодо дотримання нормативності ведення класних журналів з питань охорони праці, охорони життя і здоров'я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Аналіз роботи школи за 2016/2017 навчальний рік свідчить про виконання в цілому завдань поставлених перед педагогічним колективом та адміністрацією школи.

Кiлькiсть переглядiв: 92

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.